Vilkår

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre anden gensidig og underskrevet aftale foreligger.

Emballage:
De anførte priser inkluderer Ungstrup Teknik’s standardemballage.

Leveringsklausul:
Med mindre andet er aftalt, anses leverancen solgt ab fabrik for købers regning og risiko.

Leveringstid:
Ungstrup Teknik Aps er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der unddrager Ungstrup Teknik Aps indflydelse og kontrol. En i ordrebekræftelsen opgiven leveringstid er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt det er muligt, men Ungstrup Teknik Aps påtager sig intet ansvar for en eventuel forsinkelse og en sådan giver ikke køberen ret til at hæve købet. Med mindre andet er aftalt, vil der altid leveres komplet. Ønsker kunden en evt. delleverance vil den ekstra fragtomkostning blive debiteret kunden.

Betaling:
Med mindre andet er aftalt, skal betaling erlægges kontant ved levering.
Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Ungstrup Teknik Aps ikke har anerkendt. Ved betaling efter den aftalte betalingstermin, debiteres morarenter for hver påbegyndt måned at regne med en rentesats på 2 % pr. måned Dertil kommer et rykkergebyr på DKK 150,-. Såfremt køberen ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling og sikkerhedsstillelse, er Ungstrup Teknik Aps ikke forpligtet til at foretage yderligere leverance til køberen. Leverancerne forbliver Ungstrup Teknik Aps ejendom, indtil den fulde betaling erlagt.

Ekspeditionsgebyr:
Ved ekspedition af ordrer til en samlet vareværdi under kr. 400,00 excl. moms, tillægges fakturaen et variabelt ekspeditionsgebyr, således at ordrens samlede værdi altid er minimum kr. 400,00 eksl. moms. Restordre undtaget.

Reklamation:
Alle køb anses for handelskøb og kunden må derfor reklamere indenfor 8 dage i tilfælde af mangler ved kvalitet eller kvantitet.
Reklamationen behandles overensstemmende med nærværende leveringsbetingelser, dog under forbehold af kundens rettidige betaling af forfaldne beløb, idet garantiforpligtelser suspenderes ved manglende betaling eller anden misligholdelse fra kundens side.

Returnering:
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Efter 8 dage at regne fra fakturadatoen fratrækkes 20 % af vareværdien.

Produktansvar:
Ungstrup Teknik Aps er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Ungstrup Teknik Aps eller andre, som Ungstrup Teknik Aps har ansvar for.
Ungstrup Teknik Aps er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.
Ungstrup Teknik Aps er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab.
Ungstrup Teknik Aps er ikke ansvarlig for skade på ting.
I den udstrækning Ungstrup Teknik Aps måtte blive pålagt ansvar overfor tredje mand, er køberen forpligtet til at holde A/S
Ungstrup Teknik Aps skadeløs i samme omfang, som Ungstrup Teknik Aps ansvar er begrænset i ovenstående afsnit.

Ansvarsfrihed:
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som partnerne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Værneting m.v.:
Mulige uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København som aftalt værneting.

Ansvar for mangler:
Ungstrup Teknik Aps forpligter sig til inden for en periode af 6 måneder regnet for leveringsdagen at ombytte leverancer, som er mangelfulde på grund af fejl i konstruktionen, materiale eller fremstilling.
Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold. Undlader køberen dette, mister han retten til ombytning.
Hvis Ungstrup Teknik Aps ikke ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køber har reklameret, har køber ret til
ved skriftlig meddelelse til Ungstrup Teknik Aps at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
Ungstrup Teknik Aps har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfulde leverancer udover det tidligere forskrevet.
Ungstrup Teknik Aps er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
Denne begrænsning i Ungstrup Teknik Aps ansvar gælder ikke, såfremt vi har gjort os skyldig i grov uagtsomhed.
 
Force majeure
Ungstrup Teknik Aps hæfter ikke for forsinkelse eller manglende opfyldelse af indgåede aftaler som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofe, generel vareknaphed eller andet, som Ungstrup Teknik Aps ikke har kunnet undgå og hvis følger Ungstrup Teknik Aps ikke har kunnet afværge. Begge parter kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelse har været umulig i mere end 2 måneder pga. force majeure.